radno vreme | osoblje | kontakt | kulturni spomenici  | memorijalni spomenici

  Kontakt
  32000 Vukovar, Hrvatska
  Ivana Gundulića 19

 
 TEL +385 32 441 016
  FAX +385 32 441 015
 
 
Nove informacije potražite na
NOVOM SAJTU
GENERALNOG KONZULATANOVOSTI


O B A V E Š T E N J E

 

Agencija za privatizaciju obavestila je da državljani Republike Srbije,  koji su zahteve za dodelu besplatnih akcija podneli u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije mogu proveriti da li su stekli pravo na 5 (pet) akcija NIS-a nominalne vrednosti jedne akcije od 500,00 dinara, odnosno 1.700,00 dinara uplaćenih na dati tekući račun uvidom na sajtove www.besplatneakcije.rs  ili  www.priv.rs.

Od ukupnog broja podnetih zahteva oko 270.000 podnosilaca je odbijeno.

Lica koja su ostvarila pravo na besplatne akcije mogu već od 06. januara 2010.godine podići novac sa svojih računa, dok potvrde o dobijenim besplatnim akcijama dobijaju na šalterima svih poštanskih filijala u zemlji, gde im se ne traži nikakav drugi podatak osim matičnog broja.

Potvrde o dobijenim besplatnim akcijama ne mogu se dobiti u diplomatsko-konzularnim predstvavništvima, a akcijama će moći da se trguje tek u drugoj polovini ove godine, nakon transformacije NIS-a u otvoreno akcionarsko društvo i listiranja akcija na berzi.

 

U Vukovaru, 19. januara 2010.godine

 

                                                                                                     Generalni konzul

                                                                                                      Živorad Simić,s.r.