radno vreme | osoblje | kontakt | kulturni spomenici  | memorijalni spomenici

  Kontakt
  32000 Vukovar, Hrvatska
  204. vukovarske brigade 2

 
 TEL +385 32 441 016
  FAX +385 32 441 015
 
 NOVOSTI

IZMENA ZAKONA O PREBIVALIŠTU U REPUBLICI HRVATSKOJ - PRODUŽENJE ROKA

Vlada Republike Hrvatske 27.12.2013. godine donela je Uredbu o izmeni Zakona o prebivalištu (NN, 158/2013) prema kojoj se produžava rok za ispunjenje obaveze iz Zakona o prebivalištu na još godinu dana, do 29.12. 2014. godine. Državljani Republike Hrvatske koji borave u Republici Srbiji i koji tokom jedne kalendarske godine u Republicii Hrvatskoj borave kraće od tri meseca u obavezi su da najkasnije do 29.12.2014. godine, u nadležnoj policijskoj stanici u Republici Hrvatskoj ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u Republici Srbiji, opravdaju boravak u inostranstvu ili odjave prebivalište. Boravak se opravdava prilaganjem dokumentacije o školovanju, obavljanju poslova koji nisu trajnog karaktera ili lečenju u Republici Srbiji, odnosno prilaganjem dokumentacije da nisu obuhvaćeni programom obnove ili stambenog zbrinjavanja, da im nekretnine nisu obnovljene, vraćene ili nisu na drugi način stambeno zbrinuti u Republici Hrvatskoj ili izjave o razlogu boravljenja izvan mesta prijavljenog prebivališta. Za lica koja ne opravdaju boravak u inostranstvu, prebivališta mogu biti odjavljena na osnovu prijave javnih vlasti, fizičkih ili pravnih lica, a lične karte Republike Hrvatske će biti poništene. Zakonom o prebivalištu predviđene su i novčane kazne od 500 do 5000 kuna, za lica koja ne odjave prebivalište prilikom iseljenja iz Republike Hrvatske, odnosno koja ne opravdaju boravak u inostranstvu. Novčane kazne će biti izricane po isteku roka (29.12.2014.).