radno vreme | osoblje | kontakt | kulturni spomenici  | memorijalni spomenici

  Kontakt
  32000 Vukovar, Hrvatska
  Ivana Gundulića 19

 
 TEL +385 32 441 016
  FAX +385 32 441 015
 
 NOVOSTI

Konkurs za prikupljanje predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2011. godinu Beograd, 20.11.2010.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009) i Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 57/2010)


MINISTARSTVO KULTURE
raspisuje
K O N K U R S
radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2011. godinu

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

 • književne manifestacije i nagrade;
 • izdavačka delatnost – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture;
 • muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
 • likovne i vizuelne umetnosti;
 • primenjena umetnost, arhitektura i multimedija;
 • scensko stvaralaštvo i interpretacija (oblast: drama, opera, balet i ples);
 • kinematografija i audio-vizuelno stvaralaštvo (filmski festivali, manifestacije, radionice i kolonije);
 • projekti u oblasti naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;
 • izvorno narodno, amatersko stvaralaštvo i očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa;
 • kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji;
 • kulturne delatnosti Srba u inostranstvu;
 • kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom;
 • kulturne delatnosti dece i za decu i mlade.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju komisije priznatih umetnika i stručnjaka.
Merila za izbor projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije.
Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije biće vrednovani u skladu sa sledećim kriterijumima:

 • kvalitet, značaj i sadržajna inovativnost ponuđenog projekta;
 • podsticanje raznolikosti kulturnih izraza;
 • sposobnost podnosioca da izvede projekat i održivost projekta;
 • obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih vrednosti građanima i omogućavanje njihovog masovnog korišćenja;
 • promovisanje kulture Republike Srbije u svetu i njihova uključenost u međunarodne mreže i projekte;
 • podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;
 • podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
 • obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i zaštitu kulturnog identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji i Srba u inostranstvu;
 • omogućavanje uslova za ravnomeran kulturni razvoj u Republici Srbiji i decentralizaciju kulture;
 • primena novih tehnologija i umrežavanje;
 • da su u funkciji obeležavanja najznačajnijih jubileja u kulturi;
 • dugoročnost projekta;
 • realan finansijski plan i različiti oblici finansiranja (koprodukcija, partnerstvo i slično);
 • da je autor, odnosno organizator projekta, izvršio svoje obaveze prema učesnicima u dosadašnjim projektima i Ministarstvu.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, kao i pojedinci sa teritorije Republike Srbije, osim za redni broj 11, gde pravo učešća imaju i pravna lica izvan teritorije Republike Srbije.
Pravo učešća na ovom konkursu nemaju: ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, shodno članu 74. a u vezi sa članom 6. Zakona o kulturi.
U obzir će se uzimati prijave dostavljene:

 • poštom (adresa: Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom «Konkurs stvaralaštva»), pojedinačno za svaki projekat/program;
 • u 4 primerka (osim za redni broj 10, gde je neophodno dostaviti 5 primeraka) na Formularu za prijavu na konkurs za sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2011. godinu (u daljem tekstu Formular za sve oblasti konkursa).
 • uz dokaz o uplati republičke administrativne takse (Zakon o republičkim administrativnim taksama, „Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06 i 47/07) u jednom primerku. Račun na koji se uplaćuje administrativna taksa je: 840-742221-843-57, poziv na broj 97 50-016, tarifni broj 1, iznos 150,00 dinara), osim za redni broj 11.

Na prijavnici Ministarstva kulture Republike Srbije (Beograd, Vlajkovićeva 3) i na zvaničnoj Internet stranici Ministarstva www.kultura.gov.rs , mogu se preuzeti formulari za učešće na konkursu:

Na zahtev podnosioca prijave sa prebivalištem van Beograda formular može biti dostavljen poštom.
Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 20. novembra 2010. godine do 20. decembra 2010. godine.
Konkursni materijal se ne vraća.
Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj Internet stranici Ministarstva kulture.
Posebno će biti objavljen i konkursi za:

 • otkup publikacija za biblioteke;
 • izdavačku delatnost – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture;
 • izdavačku delatnost – vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti;
 • prevođenje reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture, telefon: 011/33-98-911 svakog radnog dana od 8.30 do 16.30 časova.